ติดตั้งโซล่าเซลล์


ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้  การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นการนำเงินก้อนหนึ่งซึ่งอาจได้มาจากเงินหมุนเวียนในกิจการหรือเงินที่องค์กรตั้งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ปี หรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3.5 (ตามโครงการของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อทำกำไรให้กิจการเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐหรือเอกชน

ปัจจุบันจุดคืนทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ 4-5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง มี ผลตอบแทนการลงทุนสูงอยู่ที่ร้อยละ 20-25 ต่อปี ซึ่ง มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ร้อยละ 1.5) ปัจจุบัน ประมาณ 13-17 เท่า พูดง่ายๆ คือ ลงทุนติดตั้งโซ่ล่าเซลล์ทำกำไร ให้กับการลงทุนประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และทำกำไรหลังจากคืนทุนต่อไปจนถึง 30 ปี ตามอายุอุปกรณ์โซลาร์รูฟ เรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการสร้างกำไร ที่แน่นอนไปถึงรุ่นลูกรุ่น หลานเลยทีเดียว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

061-625-5193


ข้อดีขององค์กรที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์คืออะไร 
1. กำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 20-25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี เป็นกำไรทางตรง ที่ได้มาจากการที่ต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการขององค์กรลดลง
2. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากอุปกรณ์โซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งโดยปกติสามารถใช้อุปกรณ์โซลาร์รูฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่ต้องการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ หากหักลบ กำไรและดอกเบี้ยธนาคารแล้ว องค์กรยังเหลือกำไรอีกปีละ 16-22 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ผ่อนชำระ 5 ปีแรก 
3. เมื่ออุปกรณ์โซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาเป็นสินทรัพย์ ทำให้บริษัท ตัดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อีก ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นเวลา 10 ปี
4. อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าขององค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยลด Demand Charge หรือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิม เป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่ง

ควรเลือกบริษัทที่รับติดตั้งโซล่าเซล์ลอย่างไร

เลือกบริษัทรับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่มีมาตรฐานการติดตั้ง เลือกใช้เครื่อง Inverter ที่ได้รับการรับรองจากทาง กฟน. และ กฟภ. รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐาน เช่นสายไฟ ต้องใช้สายไฟที่ผลิตมาสำหรับใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์เท่านั้น รวมถึงต้องดูเรื่องขนาดของสายไฟ ตามที่การไฟฟ้าฯ กำหนดในส่วนเรื่องของเอกสารที่ต้องกรอกรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งแบบสเปคและรายละเอียดอื่นๆบริษัทที่ท่านจะเลือกไว้จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำ

บริษัทที่ท่านเลือกควรจะมีการออกแบบขนาดพิกัดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคงความแข็งแรงของอาคารและจัดทำแบบการติดตั้งโดยให้วิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามจากนั้นติดต่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต เทศบาล หรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ บนหลังคาที่พักอาศัย โดยการยื่นเอกสาร อ.1 (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร)

ติดต่อการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพื่อกรอกคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบ Online และ Upload เอกสารตามกำหนด

การไฟฟ้าฯ ตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail และทางเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อยื่นเอกสาร พร้อมชำระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ

การไฟฟ้าฯ เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้า และดำเนินการเปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้าได้ 2 ทิศทาง

บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) แล้วเสร็จ

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อยื่นขอจดแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า ผ่านระบบ Online กรณี Inverter < 1,000 kVA

ระบบโซล่าร์รูฟท็อปแบบออนกริด  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน  บ้านพักอาศัย หรือโรงงาน ที่ติดตั้งระบบออนกริดจะมีพลังงานไฟฟ้า 2 ช่องทาง คือไฟฟ้าจากภาครัฐ และไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ พลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ จะถูกจ่ายเข้าระบบผ่านอินเวอร์เตอร์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าจากภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด หากลูกค้าใช้งานเกินกำลังการผลิตของโซล่าเซลล์ระบบจะดึงไฟฟ้าจากภาครัฐมาใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งตัวระบบจะไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟจะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืนได้

หลังคาโซลาร์เซลล์ หรือ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่รับมาจากแสงอาทิตย์และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ นำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน  ช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านและการลงทุนในระยะยาว ซึ่งระบบแผงโซลาร์เซลล์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ

ระบบออนกริด (On-Grid System) หลังคาโซล่าเซลล์ ระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า มีแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นกระแสสลับให้ใช้งานในบ้านได้ ซึ่งระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นระบบที่หลายบ้านนิยมติดตั้งกัน เพราะสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าฯ ได้ แต่ก่อนติดตั้งต้องขออนุญาตก่อนเสมอ

ระบบไฮบริด (Hybrid) ระบบนี้อยู่ที่มีแบตเตอรี่มาสำรองพลังงาน สำหรับใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และกรณีที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามากพอเกินกว่าการใช้งานแล้ว ระบบจะนำกระแสไฟฟ้าชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้งานต่อในเวลาอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อบ้านไหนที่ไฟตกบ่อยก็สามารถดึงเอาไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งานไดh

ระบบออฟกริด (Off-Grid System) ระบบนี้การทำงานจะเหมือนกับ ออนกริดและ ไฮบริดคือจะรับพลังงานมาเข้าอินเวอร์เตอร์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟากระแสสลับมาใช้งานในบ้าน รวมถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าชาร์ตในแบตเตอรี่ด้วย แต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การติดตั้งจะไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อน ระบบนี้จึงเหมาะมากกับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

มาสร้างกำไรให้กิจการ ด้วยโซลาร์รูฟฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 % โดย RET

RETROOF ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ต้องการจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง โดย RETROOF จะเป็นผู้จัดหาผู้ลงทุนเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเจ้าของอาคารที่ผ่านคุณสมบัติ โดยเจ้าของอาคารจะได้ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเฉพาะในส่วนที่โซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละวัน โดย RETROOF จะเป็นผู้ดำเนินการคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

- เป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง    

- มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile)

  ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์    

- มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ต.ร.ม หรือสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด    

- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of use)    

- พร้อมให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือ Load Profile และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินคุณสมบัติ    

- อาคารที่จะทำการติดตั้งโซลาร์รูฟต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ เพราะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ  

ลูกค้าจะได้รับอะไรจากโครงการนี้     

- ประหยัดค่าไฟฟ้าตามส่วนที่โซลาร์รูฟสามารถผลิตได้ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์    

- มีส่วนช่วยใช้พลังงานสะอาด เพื่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม    

- ได้รับสินทรัพย์เป็นโซลาร์รูฟเมื่อหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า    

- แผงโซลาร์รูฟช่วยกันความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้อาคารมีอุณหภูมิที่ลดลง

 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ RETROOF FUND โดยใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดย RET โดย RET ข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเองและประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปี (อายุแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 30 ปี)

คุณสมบัติผู้ขอ

1.มีพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา 2,000 ตาราเมตรขึ้นไป

2. ผู้ประกอบการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On peak มากกว่า 20,000 หน่วย ต่อเดือน (ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)

3.ต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือเพื่อประหยัดพลังงาน เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น 1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)

2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ 3.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15นาที หรือ ข้อมูลจาก AMR ถ้ามี

เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น

1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน) 2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ 3.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15นาที หรือ ข้อมูลจาก AMR ถ้ามี

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ผู้เข้าโครงการ ส่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทาง RETออกแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์   

2.RETเสนอ Proposalให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณา   

3.ตกลงทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขกับ RET เงื่อนไขได้แก่     

 3.1 หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน ให้ดำเนินการต่อไป    

 3.2 หากไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน สัญญาเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะใช้เงินทุนตนเอง สัญญานั้นจะดำเนินการต่อไปได้   

4.เริ่มดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรของรัฐพร้อมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์   

5.ส่งมอบงานติดตั้ง พร้อมสัญญารับประกันและบำรุงรักษา   

6.เข้าตรวจสอบผลประหยัดที่ได้หลังติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรวม     

- ราคาต่อกิโลวัตต์ 37,000 – 40,000 บาท  

- ระยะเวลาขอจนกว่าเงินกองทุนจะหมด  

- วงเงินที่ขอได้ ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- โครงการที่ขอได้สงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้น  

 

ติดโซล่าเซลล์โรงงาน RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป ช่วยลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป   

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย  

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของ

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบเลย์เอาท์ และ ภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง
 
3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ

ติดโซล่าเซลล์อาคารพาณิชย์ RETROOF สำหรับการพาณิชย์  ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง) ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

 

 

สสสส

ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้  การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ เป็นการนำเงินก้อนหนึ่งซึ่งอาจได้มาจากเงินหมุนเวียนในกิจการหรือเงินที่องค์กรตั้งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ปี หรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3.5 (ตามโครงการของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อทำกำไรให้กิจการเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐหรือเอกชน

ปัจจุบันจุดคืนทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ 4-5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง มี ผลตอบแทนการลงทุนสูงอยู่ที่ร้อยละ 20-25 ต่อปี ซึ่ง มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ร้อยละ 1.5) ปัจจุบัน ประมาณ 13-17 เท่า พูดง่ายๆ คือ ลงทุนติดตั้งโซ่ล่าเซลล์ทำกำไร ให้กับการลงทุนประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และทำกำไรหลังจากคืนทุนต่อไปจนถึง 30 ปี ตามอายุอุปกรณ์โซลาร์รูฟ เรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการสร้างกำไร ที่แน่นอนไปถึงรุ่นลูกรุ่น หลานเลยทีเดียว

ข้อดีขององค์กรที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์คืออะไร  

1. กำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 20-25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี เป็นกำไรทางตรง ที่ได้มาจากการที่ต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการขององค์กรลดลง

2. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากอุปกรณ์โซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งโดยปกติสามารถใช้อุปกรณ์โซลาร์รูฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่ต้องการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ หากหักลบ กำไรและดอกเบี้ยธนาคารแล้ว องค์กรยังเหลือกำไรอีกปีละ 16-22 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ผ่อนชำระ 5 ปีแรก  

3. เมื่ออุปกรณ์โซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาเป็นสินทรัพย์ ทำให้บริษัท ตัดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อีก ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นเวลา 10 ปี

4. อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าขององค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยลด Demand Charge หรือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิม เป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่ง

สสสส

Visitors: 4,989